Registrering av äktenskapsförord

26 Aug

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det registreras. Att ett äktenskapsförord måste registreras för att vara giltigt innebär även att det måste vara upprättat i skrift. Ett muntligt äktenskapsförord eller ett skriftligt äktenskapsförord som inte registrerats är därför inte gällande.

Det förekommer att makar som skrivit ett äktenskapsförord glömmer bort att registrera äktenskapsförordet eller att makarna är i tron att förordet är gällande utan registrering. Så är alltså inte fallet.

Ett äktenskapsförord blir gällande från den dag då makarna ingår äktenskap, om äktenskapsförordet ges in för registrering inom en månad räknat från vigseln. Enmånadsfristen gäller endast äktenskapsförord som upprättats innan vigseln. I annat fall blir äktenskapsförordet gällande från den dag det tas emot för registrering.

Det förekommer inte någon prövning av själva innehållet i äktenskapsförordet i samband med registreringen. Den enda kontroll som sker är att äktenskapsförordet uppfyller de formella förutsättningarna för att registreras, t ex att det är underskrivet av makarna.

Tags: , ,

hidden hit counter