Ändring av äktenskapsförord

19 Aug

Vi får ofta förfrågningar om det är möjligt att ändra ett redan registrerat äktenskapsförord. Svaret på denna fråga är nej. Och ja.

En förklaring är kanske på sin plats.

Det är inte möjligt att ändra i ett registrerat äktenskapsförord på så sätt att man begär ändring hos Äktenskapsregistret där äktenskapsförordet är registrerat. Denna möjlighet finns överhuvudtaget inte och det är inte heller möjligt att begära ändring hos Skatteverket som är den myndighet vilken hanterar registrering av äktenskapsförord.

Den möjlighet som finns är att man registrerar ett nytt äktenskapsförord som ersätter eller i vart fall kompletterar det tidigare äktenskapsförordet. Man kan t ex i ett det nya äktenskapsförordet ange att det gamla äktenskapsförordet inte längre ska vara gällande.

Makar som i ett registrerat äktenskapsförord överenskommit att en viss fastighet ska utgöra enskild egendom kan således upprätta och registrera ett nytt äktenskapsförord där makarna att det gamla äktenskapsförordet inte längre ska vara gällande och att fastigheten numera ska vara giftorättsgods.

Avslutningsvis får betonas att äktenskapsförord rent generellt är ett komplicerat område av juridiken. Vid upprättande av ett äktenskapsförord som ska ersätta ett redan registrerat äktenskapsförord är det än viktigare att hålla ”tungan rätt i mun”, framförallt om man avser att ha två äktenskapsförord som gäller ”vid sidan om varandra”. Förekommer det felaktiga, motstridiga eller oklara formuleringar leder detta tyvärr alltför ofta till framtida tolkningsproblem och tvister.

Tags: , , , , , ,

hidden hit counter