Allmänna Villkor & Försäljningsvillkor

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
ÄktenskapsförordDirekt.se, i det följande benämnd ”Säljaren”, tillhandahåller en applikation för skapande av äktenskapsförord, i det följande benämnt ”Produkten”, via webbplatsen www.aktenskapsfororddirekt.se, i det följande benämnd ”Webbplatsen”. Den som köper Produkten benämns i det följande för ”Kunden”.

Tjänsten fungerar på så sätt att Kunden i skrift svarar på ett antal frågor via Webbplatsen varefter Säljaren upprättar ett äktenskapsförord i enlighet med de svar som erhållits från Kunden. Äktenskapsförordet översänds därefter i pdf-format per e-post till Kunden.

PRIS
I priset ingår inte Skatteverkets avgift för registrering av äktenskapsförordet. Denna avgift, om för närvarande 275 kronor, betalas av Kunden direkt till Skatteverket.

Mervärdesskatt utgår inte.

BETALNING
Betalning sker i samband med beställning av Produkten.

Betalning sker tryggt och enkelt via Stripe. Stripe accepterar betalning visa VISA, MasterCard och American Express.

Stripe håller mycket höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade i högsta klassen (PCI Level 1 Service Provider). All kommunikation i samband med betalning sker i krypterad form via SSL. Du kan läsa mer om Stripe och deras säkerhetskrav via följande länk:

Stripe och säkerhet

LEVERANS AV PRODUKTEN
Kunden erhåller Produkten i pdf-format per e-post och Produkten skickas till den e-postadress som Kunden angivit i samband med beställningen. Leverans sker senast inom 24 timmar från det att Kunden lämnat fullständiga uppgifter till Säljaren samt Säljaren erhållit betalning i sin helhet från Kinden.

FÖRSENAD LEVERANS
För det fall att Kund inte erhåller Produkten inom ovan angiven tidsfrist och Säljaren inte meddelat att leveransen blir försenad ska Kunden omgående underrätta Säljaren per e-post info@aktenskapsfororddirekt.se. Säljaren förbinder sig därvid att snarast möjligt tillse att Kunden erhåller Produkten.

Har Kunden inte erhållit köpt Produkt senast inom 48 timmar efter det att Kunden underättat Säljaren enligt föregående stycke och dröjsmålet inte beror på omständigheter utanför Säljarens kontroll har Kunden rätt att kräva återbetalning av det belopp som Kunden betalt för Produkten.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Den tjänst/applikation, information och den kundtjänst som erbjuds via Webbplatsen kan aldrig ersätta juridisk rådgivning från en advokat eller annan jurist utan är istället ett verktyg som underlättar och påskyndar arbetet med upprättandet av ett utkast till äktenskapsförord vilket det därefter åligger Kunden att själv, eller med biträde av en jurist, godkänna och skicka in för registrering. Säljaren har således inte något som helst rådgivningsansvar gentemot Kunden.

Är Kunden det minsta osäker på om Kunden har tillräckliga förkunskaper för att kunna använda sig av och anpassa Produkten rekommenderas Kunden att istället anlita juridiskt biträde i form av advokat eller annan jurist med specialisering på upprättande av äktenskapsförord.

KUNDTJÄNST
Kunden har tillgång till kundtjänst via e-post och via Webbplatsens kontaktsida. Via kundtjänsten kan Kunden ställa frågor avseende Produkten. Säljaren tillhandahåller dock inte någon juridisk rådgivning och den kundtjänst som tillhandahålls av Säljaren ska inte i något avseende anses vara juridisk rådgivning. Är Kunden i behov av juridisk rådgivning rekommenderas Kunden att kontakta advokat eller annan jurist.

REKLAMATION OCH FEL I PRODUKT
Anser Kunden att Produkten är felaktig ska Kunden, så snart Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet, meddela detta per e-post via adressen info@aktenskapsfororddirekt.se till Säljaren.

ÅNGERRÄTT
Enligt distansavtalslagen har en konsument rätt att returnera beställda felfria produkter utan att ange någon anledning. Emellertid är Produkten, utifrån de svar som Kunden lämnat, personligt anpassad till Kundens förhållanden varför det inte finns någon möjlighet till ångerrätt.

FEL I PRODUKTEN
Föreligger fel i av Kunden köpt Produkt åtar sig Säljaren att återbetala ett belopp motsvarande vad Kunden betalt för Produkten. Återbetalning ska ske senast inom fem (5) dagar från det att fel konstaterats.

Säljaren svarar aldrig för följdskador till följd av fel i Produkt och Säljarens ersättningsskyldighet kan aldrig överstiga det belopp Kunden betalt för Produkten.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Säljaren förbinder sig att inte upplåta eller överlåta Kunds personuppgifter till annan. Säljaren kan dock använda personuppgifterna för att göra utskick eller på annat sätt informera Kund om Säljarens produkter och tjänster.

Kund har alltid rätt att begära att Kundens personuppgifter raderas. Säljaren förbinder sig därvid att följa Kundens begäran såvida inte Säljaren enligt lag är skyldig att behålla uppgifterna.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
Dessa allmänna bestämmelser ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Väljer Kunden att hänskjuta en tvist till Allmänna Reklamationsnämnden förbinder sig Säljaren att följa nämndens beslut och rekommendationer i ärendet.

UPPHOVSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER
Allt innehåll på Webbplatsen är skyddat enligt upphovsrättsliga regler. Genom förvärvet av Produkten erhåller Kunden en rätt att använda Produkten vid ett tillfälle. Kunden äger inte utan Säljarens uttryckliga och skriftliga samtycke överlåta eller upplåta denna rätt till annan. Kunden äger inte heller rätt att mångfaldiga Produkten.

hidden hit counter