Main Content

Så här fungerar det

besvara frågor online

1. Du besvarar ett antal frågor online här på ÄktenskapsförordDirekt

En jurist skriver äktenskapsförordet

2. En jurist upprättar ditt äktenskapsförord utifrån de uppgifter som du lämnat

äktenskapsförordet skickas per e-post

3. Äktenskapsförordet skickas till dig per e-post senast inom 24 timmar

Ett professionellt utformat äktenskapsförord för endast 495 kr!

Här på ÄktenskapsförordDirekt kan du, med hjälp av en jurist, snabbt och enkelt skapa ett komplett och professionellt utformat äktenskapsförord. Detta gör du dessutom till ett pris om endast 495 kronor samtidigt som äktenskapsförordet skickas till dig per e-post senast inom 24 timmar!

ÄktenskapsförordDirekt är en enkel, snabb och säker tjänst för att skriva ett korrekt utformat äktenskapsförord. Även om du inte har några särskilda juridiska kunskaper kan du skapa ett komplett och korrekt utformat äktenskapsförord.

Det är dessutom hur enkelt som helst. Du besvarar ett antal frågor online här på vår webbplats. Dina uppgifter skickas därefter till en jurist som, utifrån dina uppgifter, skapar äktenskapsförordet.

Till äktenskapsförordet följer även en adresserad ansökan om registrering av äktenskapsförordet jämte en kort handledning som förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet.

Därefter är det endast att underteckna äktenskapsförordet, betala Skatteverkets registreringsavgift om 275 kronor och skicka in ansökan.

Vi finns självfallet till hands såväl före som under och efter det att du skapat ditt äktenskapsförord. Du har tillgång till fri support och kan ställa så många frågor du vill rörande ditt äktenskapsförord.

Skriv ditt äktenskapsförord online

VARFÖR BÖR MAN SKRIVA ÄKTENSKAPSFÖRORD?

Ett äktenskap kan upphöra av två anledningar – att en av makarna avlider eller att makarna skiljer sig. När ett äktenskap upphör ska makarnas egendom delas upp. Huvudregeln är att all makarnas egendom är giftorättsgods och att denna egendom ska delas lika mellan makarna eller mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Exempel: Anders och Berit är gifta. Anders har nettoegendom till ett belopp om 200 000 kronor och Berit har nettoegendom till ett belopp om 1 000 000 kronor. All egendom är giftorättsgods. Makarna har ansökt om skilsmässa och måste därför göra en bodelning. Vid denna bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna vilket leder till att de får vardera 600 000 kronor. Anders ”vinner” således 400 000 kronor på skilsmässan och Berit ”förlorar” motsvarande belopp.

Vill man undvika denna situation måste man skriva ett äktenskapsförord. Genom att skriva ett äktenskapsförord gör man all eller viss egendom ”enskild” vilket innebär att den inte ingår i en bodelning. Ett äktenskapsförord kan avse såväl all egendom som endast viss egendom. T ex kan man i äktenskapsförordet ange att en viss bil, en viss fastighet eller en viss möbel ska vara enskild egendom.

Det är möjligt att ingå ett äktenskapförord före det att man gift sig och efter det att man gift sig. Vanligast är att ett par som avser att gifta sig diskuterar saken ingående och skriver ett äktenskapsförord före giftermålet.

Artiklar om äktenskapsförord

5 skäl att skriva äktenskapsförord

Först kommer kärleken. Sedan kommer äktenskapet. Och någonstans där emellan bör ofta ett äktenskapsförord se dagens ljus. Statistiken talar sitt tydliga språk. Ungefär hälften av alla äktenskap slutar med en skilsmässa. Och i många av dessa skilsmässor ångrar en av makarna bittert att ett äktenskapsförord aldrig upprättades. Skulle du och din blivande make tillhöra den […]

Giftorättsgods och enskild egendom

Giftorättsgods och enskild egendom är två grundläggande begrepp inom äktenskapsrätten. Dessa två begrepp avgör hur makar i ett äktenskaps ska fördela sin egendom i samband med en bodelning vilket kan bli aktuellt om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. I det följande kommer du att få en översiktlig redogörelse av reglerna rörande giftorättsgods […]

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet kommer makarna överens om vilken egendom i äktenskapet som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Förklaringen är sannolikt inte till särskilt stor hjälp om du inte är utbildad jurist. För att förstå vad ett äktenskapsförord är måste du ha kunskap om begrepp […]

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord behöver inte kosta något. Det kan således vara helt gratis. I vart fall om du har juridiska kunskaper och är beredd att själv göra arbetet. Avgörande för hur mycket äktenskapsförordet kommer att kosta beror såväl på dina juridiska kunskaper som din faktiska situation och vad du vill uppnå med äktenskapsförordet. Generellt […]

Wiki - Äktenskapsförord

Bevittning: Att en handling bevittnas innebär vanligtvis att en eller flera personer bevittnar namnteckningarna på ett juridiskt dokument. Tidigare var det ett krav att äktenskapsförord skulle bevittnas för att vara gällande. Detta krav finns inte längre och ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Vill makarna, eller de blivande makarna, att äktenskapsförordet ska bevittnas finns det dock inte något som förhindrar detta.

Bodelning: När ett äktenskap upphör är huvudregeln att en bodelning måste göras. Vid en bodelning med anledning av en skilsmässa görs bodelningen mellan makarna. Sker bodelningen på grund av att en makarna avlidit görs bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Enskild egendom: Den egendom som makarna äger kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Vid en bodelning mellan makarna ingår endast den egendom som utgör giftorättsgods. Den enskilda egendomen ingår inte.

Giftorättsgods: Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Att egendom är giftorättsgods innebär att egendomen ska ingå och delas mellan makarna vid en bodelning.

Registrering: Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande. Det är således inte tillräckligt att endast att skriva ett äktenskapsförord för att det ska vara gällande. Ett äktenskapsförord som inte har registrerats har inte någon verkan. Registrering av äktenskapsförord görs hos Skatteverket som hanterar det s k Äktenskapsregistret.

Äktenskapsbalken: Äktenskapsbalken är en lag från 1987 vilken reglerar det mesta som avser äktenskap. Bl a finns det regler om hur man ingår äktenskap, hur ett äktenskap upphör men även regler avseende äktenskapsförord. Reglerna avseende äktenskapsförord finns framförallt i 7 kap 3§ äktenskapsbalken.

Registreringsavgift: I samband med registreringen av ett äktenskapsförord måste man även betala en registreringsavgift. Denna uppgår till 275 kronor och betalas till Skatteverket.

Äktenskapsförord: Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan två makar, eller blivande makar, där de kommer överens om vilken egendom som ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna vilket inte är fallet med den enskilda egendomen. Syftet med ett äktenskapsförord är oftast att undanta all eller viss egendom från en bodelning mellan makarna om de eventuell skulle skilja sig i framtiden.

Äktenskapsregistret: Detta är ett statligt register i vilket det finns information om äkta makar och registrerade partners. Äktenskapsregistret. är ett offentligt register där du kan få uppgifter om äktenskapsförord men även skilsmässor och bodelningar. Registret innehåller uppgifter från 1921 och framåt och hanteras sedan 2011 av Skatteverket.